Osaka Senior Club Summer Camp 1979

1979年8月2日(木)〜6日(月)
滋賀県マキノ高原キャンプ場79-p1_thumb.png
dc79_01_thumb.png
dc79_02_thumb.png
dc79_03_thumb.png
dc79_04_thumb.png
dc79_05_thumb.png
dc79_06_thumb.png
dc79_07_thumb.png
dc79_08_thumb.png
dc79_09_thumb.png
CAMP INDEXへ戻る